2017 E-Defter ve Defter Tasdikleri

2017 dönemine ait defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile özellikle yeni dönem itibariyle e-defter kullanacak mükelleflerin bu defterleri ile ilgili tasdik zamanları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

E-DEFTER Açılış ve Kapanış Tasdiki

Elektronik Defter tutma zorunluluğu olanlar, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. 2 seri no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile;

“- Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.

–  Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar

–  İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur” denmiştir.

Dolayısı ile 2017 yılı e-defterlerinin açılış tasdik tarihi için son gün, açılış ve kapanış beratları için tanınan süreler dikkate alındığında (Ocak 2017 defteri için beratın alınması için 3 aylık süre dikkate alındığında) 30 Nisan 2017 tarihidir.

e-defter kullanıcıları için kapanış tasdiki son günü ise, yukarıdaki açıklamalara paralel olarak (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) 30 Nisan 2017 tarihidir.

2017 Yılında Açılış Tasdiki Yapılacak Defterler

 1- Anonim Şirketler

–   Yevmiye Defteri

–   Defteri Kebir

–   Envanter Defteri

–   Pay Defteri(*)

–   Yönetim Kurulu Karar Defteri

–   Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri(*)

2- Limited Şirketler

–   Yevmiye Defteri

–   Defteri Kebir

–   Envanter Defteri

–   Pay Defteri(*)

–   Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri(*)  – Müdürler Kurulu Karar Defteri(**)

(*)Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Ticari Defterler Genel Tebliğinde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri de yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

(**) Müdürler Kurulu Karar Defteri tutulması zorunlu defterler arasında yer almamakla beraber tutulması halinde açılış ve kapanış tasdiklerinde “Yönetim Kurulu Karar Defterine” ait hükümler uygulanır.

3- Ticaret Şirketleri Dışında Kalan Tacirler

(Esnaf Ölçütünün Üstündeki Şahıs İşletmeleri)

1-   Yevmiye Defteri

2-   Defteri Kebir

3-   Envanter Defteri

4-   Esnaf Ölçütü İçinde Kalan 

(Ticaret Kanunu Kapsamı Dışındakiler)

VUK Hükümlerine Göre,

1)-Bilanço Esasına Göre Defter Tutacaklar;

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter

2)-İşletme Esasına Göre Defter Tutacaklar;  İşletme Defteri

3)-Serbest Meslek Erbabı; Serbest Meslek Kazanç Defteri

Defterlerini, genel hesap dönemine tabi olanlar 31 Aralık 2016 tarihi, özel hesap dönemine tabi olanlar ise tabi oldukları hesap döneminin son gününe kadar notere tasdik ettirmek zorundadırlar.

Kapanış Tasdiki Yapılacak Defterler

-Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar (30 Haziran 2017) notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

-Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar (31 Ocak 2017) notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

-Tutulması halinde Müdürler Kurulu Karar Defterinin de izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar (31 Ocak 2017)onaylanması zorunludur.

-Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.

Kullanılmaya Devam Edilecek Defterlin Tasdik Zamanları

VUK’na göre de tutulması zorunlu defterler olan Yevmiye ve Envanter defterlerinin boş sayfalarını ertesi yılda da kullanmak isteyenler, hesap dönemini takip eden ilk ayın içinde (31 Ocak 2017’e kadar) bu defterleri tasdik ettirerek kullanabilirler.(VUK Md.221,222)

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

 

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

(Bu makalenin tamamı hiç bir web sitesinde yayınlanamaz. Ancak makalenin bir kısmı; devamı için aktif link verilmek sureti ile yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.