Anonim veya Limited Şirket Kurucu Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanının Serbest Meslek Faaliyetinden Dolayı Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından Faydalanıp Faydalanmayacağı

Ticari, Zirai Mesleki kazançları dolayısıyla adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen aynı zamanda anonim veya limited şirket ortaklığı bulunan ya da daha önce ortaklığı olmuş bir kişinin  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı konusu açıklanmaya çalışacaktır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde;

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (ırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve Ç hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94′ üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de hangi şartlar dahilinde Genç Girişimcilerde Kazanç istisnadan yararlanılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında genel olarak menkul sermaye iradının tanımı yapıldıktan sonra, aynı maddenin ikinci fıkrasının

(1) numaralı bendinde her nevi hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının,

(3) numaralı bendinde ise kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının menkul sermaye iradı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, anonim veya limited şirket yönetim kurulu başkan ve üyesi sıfatıyla söz konusu şirketten elde edilen kar payının, Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde beyanı durumunda söz konusu kar payı geliri nedeniyle menkul sermaye iradı yönünden gelir vergisi mükellefiyet kaydıaçılması gerekmektedir.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesine göre genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanacak mükellefler için yalnızca ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyleilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunma şartı arandığından, menkul sermaye iradı nedeniyle gelir vergisi mükellefiyet kaydı açılmış olmasının istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi ile 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan şartların topluca taşınması kaydıyla, sadece Ticari, Zirai ve Mesleki  faaliyete isabet eden kazançtan dolayı söz konusu istisnadan yararlanmak mümkündür.

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçisi

 

 

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

(Bu makalenin tamamı hiç bir web sitesinde yayınlanamaz. Ancak makalenin bir kısmı; devamı için aktif link verilmek sureti ile yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.