DEFTER BEYAN SİSTEMİ

 

DEFTER BEYAN SİSTEMİ

Kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter Beyan Sistemi bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNİN AMACI NEDİR?
 • Vergi yükümlülüklerine ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması,
 • Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve
 • Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılmasıdır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANMAK ZORUNDADIR?

Defter Beyan Sistemini;

 • Serbest meslek erbapları,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler
 • Basit usule tabi olan mükellefler defter beyan sistemini kullanmak zorundadır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KİMLER KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR?

 • Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler,
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu sistemi kullanamayacaktır.

SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENEBİLECEK ELEKTRONİK BELGELER NELERDİR?

 213 sayılı Kanun kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan;

 • Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar,
 • Serbest meslek makbuzu,
 • Müstahsil makbuzu,
 • Gider pusulası,
 • Sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar,

Özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

 SİSTEM ÜZERİNDEN TUTULABİLECEK DEFTERLER NELERDİR?

 Defter Beyan Sistemi üzerinden;

 • İşletme defteri, çiftçi işletme defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,
 • Amortisman defteri,
 • Envanter defteri,
 • Damga vergisi defteri,
 • Ambar defteri ile
 • Bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

 

 • İşletme hesap hülasası (özeti),  Zirai kazanç hesap özeti, Serbest meslek hesap hülasası (özeti) ile  Basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.
 • Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Mükellefler, üzerinden Amortisman ayrılan kıymetler ile bunların Amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları Envanter defterinde, Amortisman defterinde veya Amortisman listesinde gösterebilecektir.
 • Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, 213 sayılı Kanun kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.
 • Defter Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
 • Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.

DEFTER KAYIT SİSTEMİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Basit usule tabi mükellefler,

 • Kendileri,
 • Meslek odaları aracılığıyla,
 • Meslek mensupları aracılığıyla yapabileceklerdir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise;

 • Kendileri veya
 • Meslek mensupları aracılığıyla yapabileceklerdir.

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Defter Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dâhil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Not (Geçici madde sadece 2018 için geçerli):

 • 31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31.01.2018,
 • Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.6.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

YENİ MÜKELLEFİYET TESİS EDİLENLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPAR?

Defter Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.

Basit usule tabi mükelleflerden;

 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenlerin, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından önce,
 • Mevcut işine 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri ilave edenlerin, bu faaliyetlere ilişkin işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü sonuna kadar,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin defter tutmaya başlamadan önceki takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

Kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi ya da www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

BASİT USULDEN GERÇEK USULE, GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇEN MÜKELLEFLERDE BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR?

 • 213 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi gereğince, ikinci sınıfa geçerek işletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin, söz konusu maddede belirtilen şartların tahakkuk ettiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,
 • Gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükelleflerin ise anılan maddede belirtilen şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar

Kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

SİSTEMİ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLADIĞI TARİH NEDİR?

 • Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları 01.01.2018 (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç),
 • Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018
 • Diğer mükellefler ise 01.01.2019 tarihinden itibaren sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

SİSTEME GİRİŞ, KULLANICI KODU VE ŞİFRE TEMİNİ NASIL YAPILIR?

 • Defter Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.
 • Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.
 • Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.
 • Şifre bilgisi bulunmayan meslek mensupları ve meslek odaları yetki talep formunu doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu ve şifre temin edebileceklerdir.
 • Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır.
 • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.
 • Sistemi kullanacak mükellef, meslek mensubu veya meslek odaları istemeleri halinde, çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere Sistem kullanıcısı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir. Bu durumda, tanımlanan kişilerin Sisteme girişte kullanacakları şifreler, Defter Beyan Sistemi içerisinden elektronik ortamda üretilerek kullanıcıya gösterilecektir. Bu şekilde Sistem kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler, kendileri için oluşturulan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak Sisteme giriş yapabileceklerdir.
 • Bakanlıkça veya Başkanlıkça yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan gerçek ve tüzel kişiler (31 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında verilenler hariç) mevcut kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile Defter-Beyan Sistemini kullanabileceklerdir.

İŞLEMLERİN DEFTERLERE KAYDI NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

 • İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.
 • Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.
 • Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.
 • Not (Geçici madde sadece 2018 için geçerli): Basit usule tabi mükelleflerin 30.04.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31.07.2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.

YANLIŞ KAYITLAR DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.

DEFTER VE BEYAN SİSTEMİNDE AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI NE ZAMAN YAPILACAK

 • Defter Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.
 • Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

SİSTEM ÜZERİNDEN TUTULAN DEFTERLERİN MUHAFAZA NASIL YAPILIR?

 • Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.
 • Defter Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin, mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.
 • Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

SİSTEM ÜZERİNDEN TUTULAN DEFTERLERİN İBRAZI NASIL YAPILIR

Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, talepte bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa bildirecektir. Başkanlık bu bildirime ilişkin usul ve esaslar ile bildirim yöntem ve içeriğinin belirlenmesi konusunda yetkilidir.

İlgili makamlar tarafından defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır.

SİSTEMİ KULLANMA YETKİSİ

Defter Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca;

Vergi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olan mükelleflerden,

 • Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,
 • Diğerleri için meslek mensupları tarafından,

Vergi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden,

 • Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,
 • Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından, yapılabilecektir.

Defter Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası aracılığıyla kullanan mükellefler de Sistemi, herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak suretiyle kullanabileceklerdir.

ARACILIK YETKİSİ OLANLARIN MÜKELLEFLER İLE SÖZLEŞME YAPMALARI GEREKİR Mİ?

 • Meslek mensuplarının adına işlem yapacakları mükellefler ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni,
 • Üyeleri adına işlem yapacak odaların ise üyeleri ile Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” yapması gerekmektedir.
 • Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan Sözleşmenin düzenlenmesi, sona ermesi ya da iptal/fesih edilmesi durumlarında Başkanlığa elektronik ortamda yapılacak bildirimlerde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (V-2) numaralı bölümünde düzenlenen usul ve esaslar geçerli olacaktır.
 • 486 sayılı VUK genel tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan mükellefler ile aralarında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni imzalayan meslek mensuplarının, söz konusu sözleşmelerinin geçerliliğini sürdürmesi koşuluyla, Defter-Beyan Sisteminin kullanımı için yeni bir sözleşme imzalamasına gerek bulunmamaktadır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDEN HANGİ DURUMLARDA ÇIKILIR?

 • Defter Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin ölümü veya gaipliği, mükellefiyetinin sonlandırılması/terkin edilmesi hallerinde, ölüm/gaiplik kararı tarihi ile sonlandırma/terkin tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların gerektirdiği yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyanname gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.
 • İkinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanunun 180 ve 181 inci maddelerinde yer alan hükümler kapsamında birinci sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutacakları izleyen takvim yılı başından itibaren Sistem kullanıcıları arasından çıkacaklardır. 213 sayılı Kanunun 180 inci maddesi kapsamında sınıf değişikliği yapılmasına yönelik sorumluluk mükelleflere aittir.
 • Basit usulün şartlarını haiz olup Sistemi kullanan mükelleflerden, bu usulden yararlanmayı istemediklerini ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek istediklerini yazı ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren Sistemi kullanamayacaklardır. Ancak, geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.

TEBLİĞDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLARDA NEREYE BAKILIR?

Kayıt yapılması, defter tutulması, beyanname, bildirim ve dilekçe verilmesi, belge düzenlenmesi ile diğer işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğde ve www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzlarda özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerlidir.

SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Defter Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Defter Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.

Defter Beyan Sistemini kullanan mükellefler, meslek mensupları ve meslek odaları, mükellefler, meslek mensupları ya da meslek odalarının yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorumludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

Defter Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste vb. bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır.

Sistemin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumludur.

Meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bu kapsamda Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TAHAKKUK FİŞLERİ VE İHBARNAMELERİN TEBLİĞİ NASIL YAPILIR?

Beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin, yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Defter Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23:59’ dan önce tamamlanmalıdır.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

 • Defterler için noter açılış ve kapanış tasdiki gerekmiyor, defter tasdik maliyeti yok.
 • Sistem üzerinden fatura, irsaliye, gider pusulası, vb elektronik belge oluşturulması nedeni ile belge basım maliyeti yok ve belgenin zayi olması söz konusu değil.
 • Mali mühür ya da e imza maliyeti yok çünkü vergi dairesi tarafından verilen (daha önce varsa daha önceki) internet vergi dairesi şifreleri ile sistem kullanılabiliyor.
 • Beyanname ve bildirimler belgeleri kaydedip onayladığınız anda yerine getirilmiş sayılıyor.
 • Defterleri saklama, çıktı alma, kaydetme sorumluluğu yok. Muhafaza sorumluluğunu başkanlık üstlenmiş
 • Defter ibrazı gerektiği durumlarda ibraz işlemini Başkanlık gerçekleştiriyor.
 • Henüz sistemi görmediğimiz için bilmiyoruz ancak sistem üzerinden muhasebe programına ihtiyaç kalmadan giriş yapılacaksa muhasebe programı maliyeti de olmayacak ve program hatalarının önüne geçilecek demektir.

 SİSTEMİN EKSİK YÖNLERİ

 • Belgelerin kayıt süresi içinde düzeltme yapmak gerekirse düzeltme yapılabiliyor veya iptal edilip doğru kayıt girilebiliyor ancak süresinden sonra düzeltmemiz gereken bir kayıt olursa düzeltmenin nasıl yapılacağı konusuna değinilmemiş.
 • İşçi girişleri ve Muhtasar prim ve Hizmet Beyannameleri de sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor olsaydı daha kullanışlı olurdu.

 SİSTEMİN DEZAVANTAJLARI

 • İşverenlere defter beyan sisteminin kullanımı için şifre veriliyor olması belgesiz muhasebecilerin sayısında artış olacağını ve haksız rekabet ortamının oluşacağını düşündürse bile tebliğ içinde şifre taleplerinin vergi dairesi tarafından değerlendirilmesi konusunda daha önceki tebliğlere atıf yapıyor olması nedeni bile böyle bir sorun olmayacağını umut ediyoruz.

 

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp ücretsiz soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

 

486 Sayılı VUK Genel Tebliği ve Ekini Aşağıdaki Linklerden indirebilirsiniz.

486 NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ

486 NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ EKLERİ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.