İthal edilen malların miilileştirilmeden antrepoda devredilmesinin Ba-Bs bildiriminde gösterilmesi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

 

   
Sayı : 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-10991 10/02/2016
Konu : Ba-Bs Bildirim Formu  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ve 10/11/2015 tarihli dilekçenizde; konfeksiyon, astar, tela, fermuar vb. yan mamüllerin ithalatını ve yurt içi ile yurt dışında satışını yaptığınız, yurt dışından satın aldığınız malların bir kısmının mevcut antreponuzda millileştirilmeden satılarak, gümrük aşamasında döviz cinsinden düzenlenen fatura ile teslim edildiği, ithalatçı firmanın gümrükte teslim almış olduğu malları gümrük beyannamesinin kapandığı tarihin dönem Ba formunda döviz alış kuru ile gösterdiği, ancak firmanızın malı gümrükte teslim etmesi nedeniyle düzenlenmiş olan satış faturasının tarihinin daha önceki bir tarih olduğu bu nedenle bazen dönem kayması olduğu ve ithalatçı firmanın Ba formu ile firmanızın düzenlediği Bs formunun örtüşmediği belirtilerek, gümrükleme işleminden önce antrepoda teslimini gerçekleştirdiğiniz mallar için düzenlenen faturanın dönem Bs bildirim formuna  ne şekilde dahil edileceği, ayrıca muhtelif firmalardan ithal edilen malların antrepoda millileştirilmesinin ihtiyaca göre tek bir ithalat beyannamesi ile gerçekleştirilmesi durumunda, Ba formunda ne şekilde bildirilmesi gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul  Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün (1.2.1.) numaralı bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde ise mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışlarının, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilmesi gerekmektedir.

 

Aynı Tebliğin “2.1. Dönemi” başlıklı bölümünde “Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibarıyla bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının  bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.” ifadesi yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.2.2.) numaralı bölümü; İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

 

…”  şeklinde değiştirilmiştir.

 

Buna göre, yurt dışından satın aldığınız malların antrepoda millileştirilmeden önce, fatura düzenlenerek satışının  yapılmış olması durumunda, firmanız tarafından söz konusu faturanın düzenlendiği tarih itbarıyla ilgili dönem mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs)’na dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 

Öte yandan, muhtelif  firmalardan ithal edilen malların antrepoda tarafınızdan millileştirilmesinin ihtiyaca göre, tek bir ithalat beyannamesi ile gerçekleştirilmesi durumunda düzenlenecek Ba formuna, gümrük giriş beyannamesinde yazılı olan “Gönderici/İhracatçı” firmaya ait bilgilerin yazılması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.