Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Rehberi

MUHTASAR VE PRİM  HİZMET BEYANNAMESİ REHBERİ

BAŞLICA DEĞİNECEĞİMİZ KONULAR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ nin;

 • Tanımı, Yasal Dayanağı Ve Amacı
 • Kimleri Kapsadığı, İçeriği
 • Verilme Usulü ve Süreleri
 • Hangi Vergi Dairesine Verileceği
 • Başvuru Şekli
 • Düzeltme Beyannamesinin Nasıl Verileceği
 • Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
 • Ceza Uygulamaları
 • Uygulamada Yaşanan Sorunlar
 • Örnekler ve Özet Bilgiler

 Giriş

Muhtasar Prim ve Hizmet beyannamesi;

 • Haziran 2017 de Pilot il seçilen Kırşehir’de uygulanmaya başlamış,
 • Ocak 2018 tarihi ile tüm Türkiye’ de uygulaması planlanmaktadır.

 MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ NEDİR?

Muhtasar ve Prim  Hizmet beyannamesi;

Muhtasar Beyanname ile bildirilmesi gereken vergi kesintileri ve Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi ile bildirilmesi gereken çalışanlara ait Sigorta Primine Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin birleştirilerek beyan edilmesidir.

 YASAL DAYANAK

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile
 • 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası dır.

AMACI

 • Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması
 • Gönüllü uyumun teşvik edilmesi
 • Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması
 • Bürokrasinin azaltılması

KAPSAM GİRENLER

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar. (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç)
 • Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar.

DİKKAT:

Vergiden Muaf olan;

Özel bina inşaatı dosyaları,

Basit Usulde vergilendirilen mükellefler,

EK 9 dışında ev hizmetinde personel çalıştıranlar,

Apartman ve site yönetimleri,

Dernek ve Vakıflar da bu kapsamdadır.

MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

– Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

– 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerir.

BEYANNANİN VERİLME USULÜ  NASIL OLACAK?

⦁ Elektronik Ortamda verilir.

⦁ Belge mahiyetinde “Asıl / Ek / İptal” seçeneklerinden uygun olanı seçilir.

⦁ Beyannamenin verilme amacına uygun olan tahakkuk nedeni seçilir. Örnek: Yasal süresinde verilen beyanname ise tahakkuk nedeni olarak yasal süresinde verilme seçilecektir.

⦁ Kanun no ve Belge türüne göre ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulur.

ÖRNEK:

Bir işverenin aynı ay içerisinde 5510, 4447 ve 6111 sayılı kanunlara göre işçi çalıştırması durumunda Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin onaylanması sonrası 3 adet SGK Tahakkuku ve 1 adet Vergi Tahakkuku olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk düzenlenmiş olacaktır.

MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ NE ZAMANA KADAR GÖNDERİLMELİ?

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

BİTEN ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALELİ İŞLERDE İLİŞİKSİZ BELGESİ ALMAK İÇİN BEYANNAME VERİLME SÜRESİ NEDİR?

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir.

Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması halinde bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

ÖRNEK:

03.07 de başlayan ve 08.09 da tamamlanan 7 işçi çalışan özel inşaatında ilişik kesme belgesi almak için;

Ağustos ve 01.09-08.09 dönemlerine ait Prime Esas Kazanç Ve Hizmet Bilgilerini içeren Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; Ağustos dönemi için 23 Eylül’e kadar,

Eylül dönemi için 23 Ekim’e kadar verilecek olan Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamelerinin ilişik kesmek için daha önce verilmiş olan beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekir.

AYIN 15 İ İLE MÜTEAKİP AYIN 14 Ü ARASINDA ÇALIŞANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANANMESİ VERİLME SÜRESİ NEDİR?

Ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Ve Hizmet Bilgilerinin Bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır.

Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

 ÖRNEK:

15 Ağustos – 14 Eylül döneminde işçi çalıştırmış işverenler;

15 Ağustos – 14 Eylül Dönemini içeren Prime Esas Kazanç ve Hizmet Listesi ile

01 Ağustos – 31 Ağustos dönemi yapılan vergi kesintilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesini en geç 23 Eylül tarihine kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda bildirilir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDEMEĞİ ALANLAR İÇİN BEYAN SÜRESİ NEDİR?

Yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel

Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.

ÜÇER AYLIK VERİLEN MUHTASAR BEYANNAMELERİ AYLIK OLARAK MI VERİLECEK?

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, çalışanlarının Sigorta Primine Esas Kazanç Ve Hizmet Bilgilerine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

ÜÇ AYDA BİR VERİLEBİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

Muhtasar beyannamelerini üç ayda bir vermekle birlikte; yanında herhangi bir şekilde personel istihdam etmeyen mükellefler üçer aylık dönemler halinde beyannamelerini vermeye devam edeceklerdir.

(Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariçtir)

BEYANNAMEYİ AYLIK OLARAK VEREBİLMEK İÇİN BAŞVURU YAPMAK GEREKİR Mİ?

Sistem Aralık 2017 ayında çalışanı olan tüm işyerlerinin Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamelerini otomatik olarak aylığa çevirecek. Aylığa çevirmek için başvuru yapmaya gerek yoktur.

SİGORTALI ÇALIŞTIRILMAYA SON VERİLMESİ HALİNDE BİLDİRİM NE KADAR SÜREDE YAPILACAKTIR?

İşverenin sigortalı çalıştırmaya son vermesi halinde bu durumu 15 gün içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

İşverenin muhtasar yükümlülüğü devam ediyor ise vergi kesintisini aylık veya üçer aylık dönemler halinde bildirmeye devam edecektir.

ÖRNEK:

Temmuz-Eylül döneminde 5 sigortalı çalıştıran bir işveren çalıştırmış olduğu sigortalılara ait Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerini

Temmuz dönemi için 23 Ağustos’a

Ağustos dönemi için 23 Eylül’e kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

İşveren;

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül ayına ilişkin Prime Esas Kazanç Ve Hizmet Bilgilerini

23 Ekim tarihine kadar vereceği Eylül dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE ALT İŞVEREN BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

Alt işverenler, asıl işverenlerin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları sigortalıları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vereceklerdir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEK

a) Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için: Kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

b) Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayıp personel çalıştıran;

Basit usul mükellefler      : GV mükellefiyetinin bulunduğu

Gerçek kişiler                       : İkametgahının bulunduğu

Diğerleri                              : Kanuni merkez/iş adresinin bulunduğu yer vergi dairesidir.

BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNDE STOPAJ MÜKELLEFİYETİ BULUNANLAR BEYANNAMEYİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERECEK?

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir. Buna göre;

 1. a) Şubedeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı olduğu vergi dairesine,
 2. b) Şubedeki ücretler şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

 ÖRNEK:

İstanbul ve Bursa illerinde ticari faaliyette bulunan bir işveren;

Tüm ücret ödemelerini İstanbul merkezden, İşyeri kira ödemesini ise Bursa şubeden yapmaktadır.

Hem İstanbul hem Bursa ücret ödemelerini İstanbul’dan yaptığı için ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi kesintileri ile çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini İstanbul Vergi Dairesine,

Bursa şube işyeri kira ödemesini Bursa’dan yaptığı için kira üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin ise Bursa Vergi Dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK:

Kanuni merkezi Ankara ilinde bulunan bir işverenin aynı zamanda İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde şubeleri vardır. Mükellef Eskişehir şubesindeki çalışanları hariç olmak üzere tüm ücret ödemelerini Ankara merkezden yapmaktadır.

İşveren Ankara, İstanbul, İzmir’ de bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Ankara’da ki Vergi Dairesine;

Ancak Eskişehir şubesinde çalışanların ücret ödemelerinin bu ilde yapılıyor olması nedeniyle, buradaki sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eskişehir vergi dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

BANKALAR MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMELERİNİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERECEKLER?

Bankalar, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına beyan edilecektir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA KİMLER GÖNDEREBİLİR

 • İşverenler
 • Aracılık yetkisi verilen gerçek kişi veya tüzel kişiler

Muhtasar prim ve Hizmet beyannamesini elektronik ortamda gönderebilirler.

KİMLER BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA KENDİLERİ GÖNDEREBİLİR?

 • Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,
 • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler,
 • Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler, Muhtasar ve Pirim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER KİMLERDİR?

 • Meslek mensupları (SM/SMMM ler),
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kayıtlarını tutan meslek odaları,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odaları ve birlikler

BEYANNAMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 • “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu” veya “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat edilir.
 • Yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

DAHA ÖNCE KULLANICI KODU, PAROLA, ŞİFRE ALANLARIN TEKRAR ŞİFRE ALMALARI GEREKİR Mİ?

Daha önce beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler ile aracı kurumlar mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesini gönderebilirler.

ARACILIK YETKİSİ BULUNANLAR İŞVERENLERLE SÖZLEŞME DÜZENLEMELİ Mİ?

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin gönderilmesine aracılık yetkisi bulunanların; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/ Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemeleri gerekmektedir.

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN BİLGİ GİRİŞİ KAÇ GÜN İÇİNDE YAPILIR?

Bu sözleşmelerin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde internet vergi dairesine bilgi girişinin yapılması gerekmektedir.

Sözleşmelere ilişkin bilgi girişi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine izin verilmeyecektir.

HERHANGİ BİR ÇALIŞANI BULUNMAYANLARIN ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ GEREKİR Mİ?

Aracılık yetkisi bulunanlar; herhangi bir çalışanı bulunmayan müşterilerinin / üyelerinin beyannamesini mevcut sözleşme hükümlerine göre elektronik ortamda göndermeye devam edeceklerdir.

BEYANNAMENİN VERİLME AŞAMALARI

 • Beyanname yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir
 • Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri sistem tarafından kontrol edilir
 • Hata yoksa onay aşamasına geçer
 • Hata varsa bildirilir
 • Düzeltme yapılmadan hatasız kayıtlara onay verilebilir
 • Hatalar düzeltildikten sonra beyannamenin gönderilir

 YASAL SÜRESİ DIŞINDA VERİLMESİ

 • Beyanname yasal süresi dışında yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir
 • Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri sosyal güvenlik il müdürlüğü/ merkezince incelenir
 • Uygun bulunursa tahakkuk onaylanır
 • Uygun bulunmazsa tahakkuk onaylanmaz

YASAL SÜRESİNDE VERİLMİŞ GİBİ KABUL EDİLEN BEYANNAMELER

 • Kurumca belirlenen belgeler ile birlikte işyerinin bağlı olduğu
 • Sosyal güvenlik müdürlüğü/merkezine müracaat edilir (örneğin toplu iş sözleşmesi örneği veya işe iade davası kararı)
 • Sosyal güvenlik il müdürlüğü / merkezi tarafından beyannamenin gönderilebilmesi için tanımlama yapılır
 • Beyanname yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir
 • Uygun bulunursa tahakkukun onaylanır
 • Uygun bulunmazsa tahakkukun onaylanmaz

DÜZELTME BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Sigortalı Hizmet Bilgileri bölümünde düzeltme yapılacaksa,

«Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde sigortalı çalışan bilgilerimin, aşağıda yapmış olduğum değişiklik ve eklemler dışında aynı olduğunu beyan ederim» kutucuğu işaretlenmek sureti ile sadece hatalı/eksik kısım için düzeltme verilebilir.

CEZA UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

MESLEK ADI VE KODU GİRİLMEMESİ VEYA YANLIŞ GİRİLMESİ HALİNDE CEZA UYGULANACAK MIDIR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU NEDİR?

Meslek Mensupları;

 • Gecikme zammı
 • Gecikme cezası
 • İdari para cezaları
 • Fazla ve yersiz ödemelerden

İşveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

HANGİ DURUMDA MESLEK MENSUPLARI SORUMLU OLUR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin; defter, kayıt ve belgelere uygun olmamasına

⦁ Meslek mensuplarının kendi kusurlu davranışları sebebiyet vermeli

⦁ Durum kurumca ve adli mercilerce tespit edilmiş olmalı – Defter ve belgeler yazılı ortamda meslek mensubuna intikal ettirilmiş olmalı. (Mail-fax-kısa mesaj yazılı tutanak vb ile)

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİ ZORUNLU MU?

Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ŞEKİL, İÇERİK, DÖNEM VE UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HANGİ KURUMLAR YETKİLİDİR?

Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

UYGULAMADA YAŞANAN BAŞLICA SORUNLAR

 • Sistem çok yavaş çalışıyor. Stopaja ilişkin kısmın onaylanması kısa sürse bile sigortalı çalışan bilgileri kısmı SGK tarafından kontrol edildiği için çok daha fazla zaman alıyor. Bir beyannamenin kontrol işlemi 7 dakika civarı sürüyor.
 • Sigortalı çalışan kısmında her hangi bir alanda hata olması durumunda SGK sisteminde olduğu gibi hatalı kayıtı tıklayıp anında düzeltmek mümkün değil. Beyannameyi baştan oluşturup yüklemek lazım.
 • Süresinden sonra vergi kesintileri ile ilgili kısma ilişkin beyanname elektronik ortamda verilebiliyor ancak mevzuatta yer almasına rağmen sigortalı bilgilerine ilişkin kısım sistem henüz hazır olmadığı için elektronik ortamda verilemeyip elden veriliyor. Ancak sistemin Şubat 2018 de uygun hale getirilmesi planlanıyor.

ÖZET BİLGİLER

 • Uygulama 01.06.2017 de Kırşehir’de başladı, 01.01.2018 de Türkiye genelinde başlayacak.
 • Vergi Numarası ve SGK işyeri sicil numarası  eleştirilmeli,
 • Çalışanların Meslek Kodu, Ad/Soyadı güncellenmeli,
 • Beyannamenin verilebilmesi için gerekli başvurular bağlı olunan vergi dairesine yapılacaktır. Ancak Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi dışında kalan SGK’ya karşı olan diğer sorumlulukların yerine getirilebilmesi için SGK’ dan şifre alınmaya devam edilecektir.
 • Aracılık sözleşmeleri 30 gün içinde sisteme girilmeli
 • Yanında personeli olmayan mükellefler için aracılık sözleşmesinin yenilenmesine gerek yok.
 • Yanında her hangi bir şekilde personel çalıştıranlar, çalışanın sayısına bakılmaksızın çalışanların sigortalı prim ve hizmet bilgilerini içeren Beyannameyi aylık olarak vermek zorunda.
 • Beyannameleri aylığa çevirmek için başvuru yapmaya gerek yok.
 • İlgili olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23,59 a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilir.
 • Çalışan sayısı 10 ve altında olanlar, çalışanların sigortalı prim ve hizmet gün sayıları ve tutarlarını aylık olarak bildirmeli, vergi kesintilerini ise 3 ayda bir bildirebilirler.
 • Yanında herhangi bir şekilde personel çalıştırmayanlar vergi kesintisini 3 ayda bir bildirebilirler.
 • işçi çalıştırmaya son verildiği zaman 15 gün içinde SGK ya bilgi gerilmek zorunda. Vergi kesintileri sebebi ile muhtasar beyanname vermeye devam edeceklerse aylık veya üç aylık olarak vermeye devam edebilirler.
 • Birden çok şubesi olan iş yerlerinde beyanname ücretin ödendiği yerin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
 • Bankalar tüm şubelerine ait Sigorta Primine Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerini birleştirip şube kodlarını yazmak sureti ile Büyük Mükellefler Vergi dairesine verilir.
 • Ayın 15 ile müteakip eden ayın 14 ü arasında personel çalıştıranlar için beyannamenin ilgili olduğu ay, ayın 15 inin içinde bulunduğu aydır. Beyanname bu ayı takip eden ayın 23 ü saat 23,59 a kadar verilir.
 • Özel bina inşaatı ve ihaleli işlerde ilişiksiz belgesi alabilmek için içinde bulunulan aya ait çıkış bildirgeleri yapılmış olan personellerin MPHB verilebilir. Ancak bir önceki aya ait MPHB si verilmedi ise verilmesi gerekir. -Sigortalı Prim ve hizmet listesinde hiç bir değişiklik yok.
 • Kanun ve belge türüne göre ayrı ayrı tahakkuklar düzenleniyor.
 • SGK tahakkuklarında Damga vergisi yer almıyor. Damga vergisi 40.20 TL olmak üzere sadece 1 kez ayrı bir tahakkuk ile alınıyor. (Örneğin 4 ayrı teşvik ve belge türüne göre Sigorta Primine Esas Kazançlarınız için 4 ayrı SGK tahakkuk fişi çıkmasına rağmen DV si için sadece 1 tane ayrı bir tahakkuk çıkıyor.)
 • Düzeltme için beyannamenin daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde verilmesi gerekiyor.
 • Eğer Sigorta Primine İlişkin Kazanç ve Hizmet Bilgileri kısmında düzeltme yapacaksak «Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde sigortalı çalışan bilgilerimin, aşağıda yapmış olduğum değişiklik ve eklemler dışında aynı olduğunu beyan ederim» seçeneği işaretlenmiş ise sadece hatalı kayıtlar için düzeltme yapılabilir.
 • Süresi içinde verilen düzeltme beyannamelerinden DV alınmıyor.

Nihal DÜZGÖREN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KGK Bağımsız Denetçi

Kaynak: http://www.nihalduzgoren.com

Buraya tıklayıp ücretsiz soru sorabilirsiniz.

(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.