On koltuk kapasiteli minibüs ile gerçekleştirilecek şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde vergileme hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84098128-120.01.01[46-2015/4]-90

18/02/2016

Konu

:

On koltuk kapasiteli minibüs ile gerçekleştirilecek   şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde vergileme hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, on koltuk kapasiteli minibüs ile vip yolcu transferi, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak istediğiniz belirtilerek, söz konusu faaliyet nedeniyle basit usulde vergilendirmeden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, aynı  Kanunun  51 inci maddesinde, basit usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, 10 uncu bendinde,  “Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).” hükmüne yer verilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinde sözü geçen şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığından kastın, bir il dahilinden diğer bir il dahiline yapılan yük ve yolcu taşımacılığının olduğu, aynı il sınırları içinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığın ise şehirlerarası taşımacılık sayılmayacağı açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız halinde, on koltuk kapasiteli minibüs ile yapacağınız şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetiniz dolayısıyla basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.