9- Limited Şirket Müdür Tayini/ Müdür İptali

Limited Şirket Müdür Tayini/ Müdür İptali

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı  Genel Kurul Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

3)Seçilen müdürün noterde düzenlenen unvan altında imza beyannamesi(1 adet asıl).                                                    (Seçilen müdür ŞİRKET ORTAĞI İSE VE DAHA ÖNCE unvan altında tescil talepli imza beyannamesi vermişse yenisinin çıkartılmasına gerek yoktur.) Continue reading

8- Limited Şirket Hisse Devri (Veraseten İntikal)

Limited Şirket Hisse Devri (Veraseten İntikal)

 

GEREKİ EVRAKLAR

A-Veraset ilamı-Miraçılık Belgesi ile tescil (feragatname yoksa)

1) İntikal sonrası durumu gösteren ayrıntılı dilekçe 

2) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti)

3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet),

4) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl)   Continue reading

7- Limited Şirket Hisse Devri (Tek Ortaklı)

Limited Şirket Hisse Devri (Tek Ortaklı)

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 102-103

(1) Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür(TSY-102): Continue reading

6- Limited Şirket Hisse Devri (Çok Ortaklı)

Limited Şirket Hisse Devri (Çok Ortaklı)

 

(1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili müdürlüğe başvurulur (TSY-103):

GEREKLİ EVRAKLAR

a) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren noter onaylı Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Karar (Çok Ortaklı) sureti (1 asıl – 1 fotokopi) Continue reading