Pazar Yerlerinden Kiralanan Stantlar İçin Stantyeri Kira Bedeli ve Genel Giderler Katkı Payı Ödemelerinin Tevsikinin Zorunlu Olup Olmadığı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : 68554973-105[413-2015/5]-38 10/05/2016
Konu : Pazar Yerlerinden Kiralanan Stantlar İçin Stantyeri Kira Bedeli ve Genel Giderler Katkı Payı Ödemelerinin Tevsikinin Zorunlu Olup Olmadığı.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, seyyar pazarcılık işinizden dolayı Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı vergi mükellefi olduğunuzu belirterek, …  il merkezinde pazar yerinde kiraladığınız stand yerlerinin genel gider katkı payı ödemelerini yaparken kira bedelinin bankadan ödenme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, …  ilinde bulunan pazaryerinden kiraladığınızı belirttiğiniz stand yerlerine ait yapacağınız ödemelere ilişkin olarak, söz konusu form ekinde yer alan … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … Alışveriş ve Yaşam Merkezi Tic. San. Ltd. Şti tarafından adınıza düzenlenen … tarihli ve … sıra no.lu faturanın tetkikinden; işin cinsinin stand kirası ve genel giderler katkı payı, tutarının ise toplam 847,46 TL. olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca,

-Başkanlığımız … Vergi Dairesi Müdürlüğünce nezdinizde düzenlenen 15/07/2015 istem tarihli yoklama fişi ile, pazar takibi usulü faaliyet gösterdiğiniz, aylık 200 TL. ödediğiniz, ödemenin; genel olarak elden, bazı zaman banka aracılığı ile yapıldığı, pazaryerlerine sıra ile gittiğinizi (sosyete pazarlarında) aralıksız olarak işlerinize devam ettiğiniz tespit edilmiştir.

– … Vergi Dairesi Başkanlığı … Vergi Dairesi Müdürlüğünce şirket yetkilisi nezdinde düzenlenen … tarihli ve … benzersiz kodlu e yoklama fişi ile, … Alışveriş ve Yaşam Merkezi Tic. ve San. Ltd. Şti.nin … Mah. … Cad. No:52/1- … adresinde bulunan 10000 m² 3 katlı … Sosyete Pazarı içerisinde stand alanı kiralama işine devam ettiği, işyerinin haftanın Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açık olduğu, kirası için her ay fatura düzenlendiği yönünde tespit yapılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde işyeri, “Ticari, sinai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube depo, otel, kahvehane, spor ve eğlence yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sinai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” şeklinde tarif edilmiş olup, işyerinin ticari, sinai, zirai veya mesleki faaliyetin yapılmasına tahsis edilen ve bunun için kullanılan bir yer olması şartı öngörülmüştür.

Buna göre, pazar yerlerinde kiralama suretiyle sürekli ve sabit olarak şahıslara tahsis edilen stand gibi yerler işyeri sayılmaktadır.

Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile; mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış, bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 268 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle de konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tüm tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, pazar yerlerinden kiraladığınız standların işyeri sayılması ve adınıza düzenlenen faturada da işin cinsinin stand kirası ve genel giderler katkı payı olması nedeniyle miktarına bakılmaksızın, kira ödemelerinin;  banka, benzeri finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.