Ücretini Ödemeyen Mükelleflere İhtarname

 
…………… (…) NOTERLİĞİ’NE 
İHTAR EDEN 

 KEŞİDECİ…………..: ADI SOYADI

ADRES……………………………………..
TEL: …………………………………………
 
MUHATAP…….…….: ADI SOYADI
 ADRES…
KONU………………….: Aşağıda ayrıntısı ile açıklandığı üzere, SMMM hizmetinden kaynaklanan ………. TL alacağımın   (Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla ) işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içinde def’aten ödenmesi ve aşağıdaki hususların ihtar ve ihbarı talebidir.
                                           
SAYIN MUHATAP,
Finans danışmanlığı faaliyetinizden dolayı …./……/….. tarihinden itibaren gelir/kurumlar vergisi mükellefi olarak faaliyete başlamanız nedeniyle aramızda A- ……. seri ve sıra nolu SMMM hizmet sözleşmesi akdedilmiştir. Bu tarihten beri aralıksız olarak SMMM hizmeti vermeme ve sözlü olarak defalarca talepte bulunmuş olmama rağmen herhangi bir ücret ödemesinde bulunmadınız.
 
1-            20../…,…,… ayları muhasebe ücreti ( … TLX … AY )                          ….,00 TL
                20…/…,…,… ayları muhasebe ücreti ( … TLX … AY )                        … .,00 TL
                TOPLAM……………………………………                     ………………… ……… …,00 TL
                % 18 KDV…………………………………                      …………………………… ..,00 TL
                YEKÜN……………………………………………                 …………………    …,00 TL ve ayrıca ,
 
20…. yılı Defter Tasdik Ücreti …. TL olmak üzere toplam ………. TL borcunuzun , iş bu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içinde ve def’aten ,(Faiz, avukat vekil tayin etmem halinde ücret-i vekalet ve sair yargılama giderleri ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla)……………… BANKASI …………………..… ŞUBESİ’nde bulunan , … –…….. nolu TL hesabıma havale ya da EFT yoluyla veya nakden ödenmesini, aksi takdirde görevli ve yetkili mahkemede dava açarak haklarımı , işbu ihtarın tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacak faiz, yargılama ve noter giderleri ve vekâlet ücreti ile tarafınızdan talep edeceğimi,
2- Ayrıca ,Ödenmemesi halinde aramızda akdedilen SMMM Hizmet sözleşmesinin 9.9.2 maddesinin tarafıma verdiği tek taraflı fesih hakkına istinaden , haklı nedenle ve tek taraflı olarak sözleşmenizin feshedileceğini ,
3- 2. maddede yazılı şekilde sözleşmenizin ücret alacağından dolayı tek taraflı olarak feshedildiği, bağlı bulunduğum …………. SMMMO ‘sına bildirileceğinden, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali müşavirlik Kanunu gereği başka bir meslek mensubu tarafından işlemlerinize devam edilemeyeceğini,
4- 31.03.2009 tarihi itibariyle SMMM hizmetinin durdurulacağı, bu dönemlere ait beyan ve bildirimlerin süreleri içinde yapılacağı , ancak …/201.. ve daha sonraki dönemlere ait beyan ve bildirimlerinizin bağlı bulunduğunuz vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna verilmeyeceği, ve bu nedenle;
      a) Vergi dairesine verilmesi gereken aylık veya üçer aylık beyanlarınızın verilmemesi veya süresinden sonra verilmesi halinde, 213 sayılı VUK. nunun mükerrer 355 maddesi gereği ve her bir beyan için ….….,00 TL ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI‘na maruz kalacağınızı,
      b) Sosyal güvenlik kurumuna verilmeyen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı aylık brüt asgari ücretin 3   katı , geç verilmesi halinde brüt asgari ücretin 1/5 i tutarında İDARİ PARA CEZASINA maruz kalacağınızı, (20… yılı 01.01.20..-../…/20… dönemleri için brüt asgari ücret: ….,00 TL )
      c) a ve b bentlerinde yazılı hususların vuku bulması halinde bu durumdan tarafımı sorumlu tutamayacağınızı,
      İhtar ve ihbar ederim.
  
Sayın Noter; 3 Nüshadan ibaret olan işbu ihtarın bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederim. …/…/20…
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.